AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

https://thermomix.vorwerk.com.tr adresi üzerinde güncel olarak yayınlanan Aydınlatma Metni’ni okudum.  Aydınlatma Metni ve yine Site’de yayınlanan İnternet Sitesi Kullanım Koşulları çerçevesinde kişisel verilerimin, veri sorumlusu Vorwerk Turkey Ev  Aletleri  Ltd.  Şti.  (“Vorwerk”) ve Vorwerk ürün tanıtımları amacıyla iletişim kurduğum Vorwerk Danışmanları (“Danışman”) tarafından Vorwerk’le aramdaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, Vorwerk ürün ve hizmetleriyle ilgili tarafıma bilgi sunulması ve bunlar hakkındaki kampanyalardan haberdar edilmem gibi satış, pazarlama, reklam ve hizmet amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak otomatik, kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla; örneğin doldurduğum fiziki ya da elektronik formlarla, telefon görüşmesi, iletişim kanalları, web sitesi, elektronik posta, çerezler vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda kimlik bilgilerim, iletişim bilgilerim, görsel ve işitsel kayıt bilgilerim, müşteri işlem bilgilerim, hukuki işlem bilgilerim, finans bilgilerim ve sair kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini anladım.

 

Aşağıdaki hallerde Vorwerk’in kişisel bilgi ve verilerimi paylaşması veya kullanması gerekebileceğini biliyorum.

 

a.      Ürün ve/veya Hizmetleri sunmak için zorunlu olması,

b.     yasal süreçlere uyum için zorunlu olması,

c.      yasal bir yükümlülüğe ya da adli, kamusal ve resmi bir makamın kararına uymak için kişisel bilgi ve verilerimin açıklanmasının gerekmesi ya da ulusal güvenlik, kanunun uygulanması veya kamusal öneme sahip diğer hususlarla ilgili bir zorunluluk olması,

d.     Vorwerk’in bağlı şirketlerine, hissedarlarına raporlama yapılması,

e.      Vorwerk’in dış hizmet alımı yaptığı Ürün danışmanları (örneğin Thermomix danışmanları), bulut bilişim sağlayıcıları, kargo firmaları, teknik servis sağlayıcıları, ürün hizmet sağlayıcıları, lojistik hizmet sağlayıcıları, hukukçular, finans hizmeti sağlayıcıları, reklam ajansı gibi üçüncü kişilerle (“Hizmet Sağlayıcılar”) kişisel veri paylaşımı yapılmasının alınan hizmet kapsamında gerekli olması,

f.      satın aldığım ürünlere yönelik satış sonrası destek hizmetleri ile onarım hizmetlerinin sunulması, geçerli kanunlarla Vorwerk’e bu kapsamda izin verilmesi hallerinde Vorwerk’in kişisel bilgi ve verilerimi paylaşması veya kullanması gerekebileceğini biliyorum.

 

Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde ve/veya yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Vorwerk ve Danışman tarafından; Vorwerk çalışanlarına, iştiraklerine, grup şirketlerine,Vorwerk’in iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin yürütülmesi için Vorwerk’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı Hizmet Sağlayıcılarına aktarılabileceğini anladım.

 

Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca;

·       Vorwerk’e başvurarak kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme durumlarında, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhimde  bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarımın olduğunu biliyorum. KVKK’nın bu hakları düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerimi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Vorwerk’in Çamlık Sokak No.19 Levent/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden[FTA1]  info@vorwerk.com.tr e-posta adresine iletebileceğim konusunda bilgilendirildim.

 

https://thermomix.vorwerk.com.tr adresli İnternet Sitesi’nin (“İnternet Sitesi”) ziyareti, kullanımı ve/veya İnternet Sitesi ile diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilebilen üyelik, satın alma gibi işlemlerin adımlarında Açık Rıza Beyan Formu’na onay vermek ya da vermemek konusunda seçim hakkının tanındığını gördüm.  

 

Yukarıdaki kapsamda, özgür iradem dahilinde onay kutucuğunu işaretlemek suretiyle kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, kullanılmasına, işlenmesine, saklanmasına, düzenlenmesine, yurt içi ve yurtdışındaki Vorwerk Grup Şirketleri, iştirakleri, iş ortakları, Danışmanları, Hizmet Sağlayıcıları ve Aydınlatma Metni ile işbu Form’da belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılmasına açık rızam vardır ve onaylıyorum.

 

 

 


 [FTA1]Lütfen ekleyiniz!!!